Baanreglement

 
A. Reglementen recreatie- en tennispark
 
1. Auto's dienen geparkeerd te worden op de daarvoor door de gemeente aangegeven parkeerplaatsen. Het is verboden op de groenstroken te parkeren.
2. Fietsen dienen uitsluitend buiten het tennispark in de daarvoor bestemde rijwielrekken geplaatst te worden. Het is niet toegestaan fietsen en/of bromfietsen binnen het tennispark mee te nemen.
 
B. Rondom de banen
 
Het is verboden:
 
• door gedrag of taalgebruik hinderlijk of onbehoorlijk op te treden
• muziek te maken of daardoor overlast te veroorzaken
• door de beplanting te lopen 
• afval buiten de daarvoor geplaatste emmers te deponeren
• in de afrastering, hekwerken en lichtmasten te klimmen 
• honden op het park los te laten lopen
• om kinderen op de banen te laten spelen
 
Verder is het gewenst serviesgoed, glazen en lege flesjes die men buiten heeft gebruikt zelf weer aan de bar af te geven.
 
C. Op de banen
 
1. Tenniskleding is verplicht. 
2. De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden met tennisschoenen
3. Bij het betreden en bij vertrek van de kunstgrasbanen dient men de tennisschoenen goed te reinigen met behulp van de daarvoor beschikbare borstels en matten. 
4. Gillen en schreeuwen op de banen is niet gewenst omdat dat als uitermate hinderlijk door anderen wordt ervaren. 
5. Niet dwars over de banen lopen. Alle banen hebben een eigen ingang. 
6. Niet een overgeslagen bal op de andere baan gaan halen als men daar aan het spelen is. U roept even "bal over", waarop de daar aanwezige spelers zich verplichten om de bal terug te geven, nadat hun game is afgelopen. 
7. Iedereen zorgt zelf voor zijn tennisattributen en ballen. Maximaal 6 ballen per baan is toegestaan. 
8. Introducés: 
Het spelen met introducés is toegestaan mits daarvoor een introductiepasje aan de bar in de "Boog Inn" is gekocht. Indien de Boog Inn niet open is, kan er géén introductiepasje worden gekocht en kan er dus ook niet met een introducé gespeeld worden. Het introductiepasje kost € 5,00 per dag (voor jeugdleden € 2,50). Introducés mogen alleen tennissen mits er voldoende baancapaciteit beschikbaar is. Na 19:00 is het voor introducees niet toegestaan te tennissen op onze banen. 
9. Gevonden voorwerpen worden in de "Boog Inn" afgegeven.
 
D. Baanonderhoud
 
Baanonderhoud vindt plaats door de onderhoudscommissie. Deze moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld de banen te kunnen onderhouden, met dien verstande dat zij rekening dienen te houden met de geplande wedstrijden, competitie, training, toernooien enz. 
 
Op verzoek van de onderhoudscommissie dient men de baan vrij te maken voor werkzaamheden, doch niet eerder dan wanneer de speeltijd is afgelopen. Onregelmatigheden in de banen dienen direct gemeld te worden. Nooit zelf repareren.
 
E. Baanreglement
 
Speelgerechtigd zijn zij die hun contributie hebben betaald en als bewijs daarvoor hun lidmaatschapspasje, welke voorzien moet zijn van een pasfoto, hebben ontvangen.
 
F. Algemeen
 
1. Ieder lid van LTC Achter de Bogen is gerechtigd overtredingen van deze reglementen te melden aan de baancommissarissen en/of leden van het bestuur. 
2. Een ieder wordt geacht deze reglementen te kennen en na te leven. De naleving van deze reglementen zal gecontroleerd worden door bestuursleden en andere door het bestuur daartoe aangestelde leden (o.a. baancommissarissen). 
3. Het bestuur heeft het recht leden die deze reglementen overtreden te berispen en/of te schorsen. 
4. In alle aangelegenheden waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. 
5. Deze reglementen gelden voor het gehele tennisseizoen dat loopt van 1 april tot en met 31 maart van het volgend jaar.
 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 416 320 533

Park De Schroef

Prins Hendrikstraat 82
5151 GB Drunen

KVK-nummer

40271469